top of page

Pomiary elektryczne

Oferujemy kompleksowe wykonanie Pomiarów Instalacji Elektrycznych dotyczących zarówno ochrony przeciwporażeniowej jak i pozostałych parametrów.
Wykonujemy także pomiary odbiorcze, okresowe określone przepisami Ustawy – Prawo Budowlane, w której przewidziano odpowiednie czasookresy wykonywania przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych dla poszczególnych rodzajów budynków.

 

Oferujemy:

 • badania skuteczności ochrony przeciworażeniowej oraz szybkiego wyłączania

 • rezystancji izolacji,

 • wyłączników różnicowo - prądowych,

 • badanie obciążeń linii zasilających

 • pomiary ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych

 • pomiary rezystancji uziemienia,

 • ustalanie kolejności wirowania faz

 • natężenia oświetlenia

 • pomiary stacji transformatorowych

 • pomiary rozdzielni SN, nN 

 • pomiary silników, generatorów

 • badania baterii kompensacji mocy biernej

 • badania akumulatorowi 

 • badania upływów prądu

Rozumiemy, jak ważna jest precyzja i rzetelność wykonywanych przez nas prac pomiarowych. Dlatego właśnie:

 • korzystamy z zaawansowanych urządzeń pomiarowych,

 • każdy pomiar kończymy przygotowaniem protokołu z wnioskami pokontrolnymi i wskazaniami mającymi na celu ewentualną poprawę stanu instalacji,

 • natychmiast informujemy Zleceniodawcę, jeśli istnieje zagrożenie awarią czy uszkodzeniem instalacji.

 

456.png
123.png

Dokumentacja z wykonanych usług pomiarowych

Ze wszystkich pomiarów, którym poddawane są instalacje sporządzona zostaje dokumentacja w postaci Protokołów Pomiarowych wraz z dołączonymi uprawnieniami osoby wykonującej pomiary elektryczne.

Dokumentację taką należy zachować do ewentualnej kontroli organów PIP, Straży Pożarnej, UDT itp.

Okresowe pomiary elektryczne, przeglądy 5-cio letnie

Proponujemy Państwu wykonywanie sezonowych pomiarów, które zgodnie z Prawem Budowlanym i normą HD 60364 powinny być przeprowadzone stosunkowo co 1 rok ,5 lat lub rzadziej niż 5 lat, w zależności od rodzaju instalacji i warunków w jakich jest eksploatowana. Nasza firma oferuje kompleksowe, staranne i precyzyjne pomiary instalacji elektrycznych nowych oraz cykliczne, sezonowe, kontrole instalacji istniejących, zapewniające właściwe działanie urządzeń oraz bezpieczeństwo ich eksploatacji.
 

Zapraszamy do stałej współpracy, gdyż dzięki systematycznej kontroli możecie być Państwo pewni, że eksploatacja instalacji elektrycznej nie zagraża bezpieczeństwu ludzi w jej otoczeniu. Pragniemy przypomnieć, że obiekty przed oddaniem do użytkowania powinny być przebadane przez specjalistów, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ewentualnego usunięcia powstałych niezgodności.

bottom of page